Lidmaatschapsvormen, aanvraagprocedure en referenten

Lidmaatschapsvormen

De Hilversumsche Golf Club kent diverse lidmaatschapsvormen, zoals geregeld in de statuten (art. 3) en het huishoudelijk reglement (art. 1). Alleen gewone leden en jongere leden van achttien jaar en ouder zijn “lid” in wettelijke zin. Zij hebben stemrecht. De jongere leden van jonger dan achttien jaar en alle “Aangeslotenen” hebben geen stemrecht. Aangeslotenen zijn alle hieronder beschreven categorieën anders dan gewone leden en jongere leden.

 

 

*Voor de wijze van aanvragen van het lidmaatschap wordt verwezen naar de beschrijving “Procedure voor het aanvragen van het lidmaatschap” onder “Aanvraag lidmaatschap” in het publieke gedeelte van de website.

Enkele aspecten van het aanvraagproces

Wijze van aanvraag: zie bovenstaand matrixoverzicht alsmede de beschrijving “Procedure voor het aanvragen van het lidmaatschap”.

Aanvraagperiode: aanvragen die via de website moeten worden gedaan, zoals hierboven aangegeven, kunnen gedurende een bepaalde periode van het jaar worden ingediend zoals vermeld op de website en in de beschrijving “Procedure voor het aanvragen van het lidmaatschap”. Tenzij anders vermeld sluit de aanvraagperiode op 30 juni.

Geen wachtlijst: er is uitdrukkelijk geen sprake van een wachtlijst. Het Bestuur maakt jaarlijks een selectie uit het gehele bestand van aanvragen, ongeacht hoe vaak een gegadigde al in eerdere jaren een aanvraag heeft ingediend.

Selectie: het Bestuur beoordeelt jaarlijks het gehele bestand en maakt een relatieve weging van alle aspirant-leden in het bestand.

Voorhangen: de namen van kandidaat-leden die door het Bestuur uit de aanvragen zijn geselecteerd worden aan het eind van het jaar aan de leden gecommuniceerd en op het mededelingenbord bekend gemaakt. Stemgerechtigde leden hebben gedurende veertien dagen gelegenheid bij het Bestuur bezwaar te maken.

Ingangsdatum: het lidmaatschap loopt per kalenderjaar. In bijzondere gevallen kan het Bestuur voorstellen het lidmaatschap van een kandidaat gewoon lid of jongere lid of een Aangeslotene op 1 juli te laten ingaan. Voor mini’s en AJLs geldt dat hun lidmaatschap in principe gedurende het gehele jaar kan aanvangen.

Referenten

Vereisten: alleen stemgerechtigde leden (niet zijnde lid van het Bestuur) die tenminste vijf jaar aaneengesloten lid zijn kunnen als referent optreden.   

Maximum aantal aspirant-leden per referent: voor 2021 geldt dat een lid voor niet meer dan vijf aspirant-leden als referent kan optreden. (Bij instemming door de algemene vergadering, wordt met ingang van 2022 dit maximum verlaagd tot twee aspirant-leden per referent. Referenten wordt aangeraden reeds in 2021 rekening te houden met deze reductie!)

Hoofdreferent en mentorschap: het is de verantwoordelijkheid van de hoofdreferent als mentor ervoor te zorgen dat in geval van toelating zijn of haar kandidaat zich snel thuis voelt binnen de Club en op de hoogte is van de do’s and don’ts. Daarnaast heeft de hoofdreferent een rol om de aanvrager waar nodig assistentie te verlenen tijdens de aanvraagprocedure. Hoofdreferent zijn houdt ook in het zijn van sponsor en contactpersoon voor het Bestuur of het Secretariaat met betrekking tot de aanvrager. In het licht hiervan kan het Bestuur een beroep doen op de hoofdreferent wanneer de aanvraag of eventuele reacties daarop daartoe aanleiding geven. In verband met het voorgaande is het gewenst voor niet meer dan één aspirant-lid als hoofdreferent te fungeren.

Referentenvragenformulier: dit kan uitsluitend digitaal worden ingevuld en ingestuurd. De aanvrager vult de namen van de door hem of haar gevraagde referenten in op het (digitale) aanvraagformulier. Na controle van de gegevens stuurt het Secretariaat aan de referenten een email met een link naar het vragenformulier. 

Mei 2021