24-04-2024

Plaatselijke Regels (for Local Rules in Englisch see below)

Buiten de baan. De grens van buiten de baan wordt gemarkeerd door hekken of door palen met witte koppen.

Verboden speelzones. Een gebied gemarkeerd met blauwe stokken of palen, jonge aanplant met steunpalen en/of oranje labels, het door een verplaatsbare afrastering gemarkeerde gebied voor grazende schapen (met of zonder schapen binnen de afrastering) en wintergreens die niet in gebruik zijn (herkenbaar aan een blauwe paal in de hole), vormen ieder een verboden speelzone die als abnormale baanomstandigheid moeten worden behandeld. Een belemmering door een verboden speelzone moet worden ontweken volgens Regel 16-1f.

Alle wegen en paden op de baan, ook als deze niet kunstmatig zijn verhard, zijn vaste obstakels, waarvan ontwijken zonder straf is toegestaan volgens Regel 16.1.

Kunstgras op de 7e en 17e green is een vast obstakel, waarvan ontwijken zonder straf is toegestaan volgens Regel 16.1d.

Vaste obstakels nabij de green. De speler mag een vast obstakel ontwijken volgens Regel 16.1b als het vaste obstakel zich bevindt (1) op de speellijn én (2) binnen twee clublengten van de green én (3) binnen twee clublengten van de bal. Deze Plaatselijke Regel is niet van toepassing als de speler een speellijn kiest die duidelijk onredelijk is.

 

Tijdelijke Plaatselijke Regels

Volgelopen bunkers: De twee greenside bunkers aan de linkerkant van hole 18, die zijn gevuld met tijdelijk water, zijn grond in bewerking in het algemene gebied, waarvan ontwijken zonder straf is toegestaan volgens Regel 16.1b. Deze bunkers worden daarmee voor de ronde niet beschouwd als bunker. Elke andere bunker op de baan, of die tijdelijk water bevat of niet, wordt beschouwd als bunker volgens de Regels.

Droppingzones hole 9 en 18: Als een bal in tijdelijk water achter de green van hole 9 of rondom de green van hole 18 ligt, of als het bekend of praktisch zeker is dat een bal die niet is gevonden daarin tot stilstand is gekomen, mag de speler dit tijdelijke water zonder straf ontwijken (1) volgens Regel 16.1, óf (2) door een bal te droppen in de droppingzone van 1 clublengte diep in alle richtingen, gemeten vanaf alle punten van het bord dat de droppingzone markeert. De droppingzone is een dropzone als bedoeld in Regel 14.3.

De Regel- en handicapcommissie kan ‘plaatsen’ en/of ‘bal schoonmaken’ toestaan. Als van toepassing dan wordt dat op het houten bord bij de 1e tee aangegeven met ‘Plaatsen’ dan wel ‘Lift & clean’, en geldt de volgende Plaatselijke Regel.

Plaatsen: Als de bal in het algemene gebied gemaaid op fairwayhoogte of lager ligt, mag de speler zonder straf éénmaal de oorspronkelijke bal of een andere bal plaatsen op een plek naar keuze binnen 15 cm, niet dichter bij de hole. De speler moet een plek kiezen om zijn bal te plaatsen en de procedure volgen voor het terugplaatsen van een bal volgens Regel 14.1, 14.2b(2) en 14.2e.

Lift & clean / Bal schoonmaken: Als de bal in het algemene gebied gemaaid op fairwayhoogte of lager ligt, mag de bal zonder straf worden opgenomen, schoongemaakt en teruggeplaatst. De speler moet de bal eerst markeren voordat die wordt opgenomen (Regel 14.1) en de bal moet worden teruggeplaatst op zijn oorspronkelijke plek (Regel 14.2).

Straf voor het overtreden van een Plaatselijke Regel: algemene straf.

Vragen: Voor vragen over de Golfregels, neem contact op met de Regelcommissie.

Trudy Jonkman op 06 14 60 23 43 of
Vivian van Ravenswaay Claasen op 06 31 02 86 00.

—————————————————————————————

Local Rules

Out of bounds is defined by fences or by white stakes with a white top.

No play zones. Any area defined by blue pins or blue stakes, young trees identified by orange labels and/or support stakes, any area defined by a movable fence for containing sheep (with or without sheep present) as well as wintergreens defined by a blue stake in the hole, are each a no play zone that is treated as an abnormal course condition. Relief must be taken from interference by the no play zone under Rule 16.1f.

All roads and paths on the course, even if not artificially-surfaced, are treated as immovable obstructions, from which free relief is allowed under Rule 16.1.

Patches of artificial grass on the 7th and 17th green are immovable obstructions, from which free relief is allowed under Rule 16.1d.

Immovable obstructions close to the green. Relief from interference by an immovable obstruction may be taken under Rule 16.1.The player may also take relief under Rule 16.1b if an immovable obstruction is (1) on the line of play, and is (2) on or within two club-lengths of the putting green, and (3) within two club-lengths of the ball. But complete relief must be taken, which includes both physical and line of play interference. There is no relief under this Local Rule if the player chooses a line of play that is clearly unreasonable.

 

Temporary Local Rules

Flooded bunkers: Both bunkers on the left of hole 18, if filled with temporary water, as well as all other bunkers marked with a blue pin or stake, are ground under repair in the general area. They are not treated as bunkers during the round. The player may take free relief under Rule 16.1b. All other bunkers, whether they contain temporary water or not, are still bunkers for all purposes under the Rules.

Droppingzones hole 9 and 18: If a player’s ball is in temporary water behind the putting green on hole 9 or around the putting green on hole 18, including when it is known or virtually certain to be in that temporary water even though not found, the player may take free relief (1) under Rule 16.1, or, as an extra option, (2) by dropping the original ball or another ball in the dropping zone, that is one clublength in all directions, measured from all corners of the sign marking the dropping zone. The dropping zone is a relief area under Rule 14.3.

 

The two following Temporary Local Rules only apply when a sign on the board (situated near the teeing area of the first hole) indicates ‘Lift & clean’ or ‘Plaatsen’.

 

Lift and clean. When a player’s ball lies in the general area cut to fairway height or less, the ball may be lifted, cleaned and replaced without penalty. The player must mark the spot of the ball before lifting it (see Rule 14.1) and the ball must be replaced on its original spot (see Rule 14.2).

Plaatsen (preferred lies). When a player’s ball lies in the general area cut to fairway height or less, the player may take free relief once, by placing the original ball or another ball within 15 cm, not closer to the hole. In proceeding under this Local Rule, the player must choose a spot to place the ball and use the procedures for replacing a ball under Rules 14.1, 14.2b(2) and 14.2e.

Penalty for a breach of a Local Rule: general penalty.

For questions regarding these Local Rules, please refer to the Rules- and Handicap Committee.

Trudy Jonkman: +31 6 14 60 23 43 or

Vivian van Ravenswaay Claasen: +31 6 31 02 86 00.