Hilversumsche Golf Club: voor golfers die willen genieten en genieters die willen golfen een droom die uitkomt!

Klik hier voor de herkomst van deze quote.

BEZOEKERSREGELING PER 2022

De Hilversumsche Golf Club heet u graag van harte welkom en hoopt dat u zult genieten van onze baan en onze accommodatie. Leden en gastspelers informeren wij graag over de mogelijkheden en voorwaarden om te spelen.


DAGCONTRIBUTIE ALLE DAGEN
Gasten, geïntroduceerd door en spelend met een lid € 35
Greenfeespelers € 140
Greenfeespelers aangesloten bij NGF/EGA, lid van een baangebonden club € 115
Gebruik oefenfaciliteiten door niet-lid 50% dagcontributie
Gebruik oefenfaciliteiten door niet-lid indien les van professional Geen dagcontributie verschuldigd
Baanles door professional voor niet-lid 50% dagcontributie (25% bij 9 holes)
Bezitters sponsorkaarten Geen dagcontributie verschuldigd
Gasten hospitality chain € 50
Voorspelers in kader van NGF competitie Zie desbetreffende alinea
Groepen (gezelschap bestaand uit meer dan 8 personen) Op aanvraag via Secretariaat
Ledengroepen € 50
Jeugdspelers (niet-leden), voldoend aan vermelde voorwaarden € 5

 

Bezoekers (niet-leden) mogen in totaal maximaal zes keer per jaar spelen.
Alle in deze regeling genoemde tarieven gelden zowel voor 9 als 18 holes.


Gasten, spelend met een introducerend lid

Een lid kan per ronde tegen een gereduceerd tarief maximaal drie gasten introduceren. Deze gasten dienen door het introducerend lid te worden geregistreerd bij de caddiemaster en de dagcontributie dient betaald te worden vóór het spelen. Men is verplicht om met deze gasten samen te spelen, hetgeen impliceert dat men bij meer dan één gast rekening moet houden met tijden voor drie- en vierballen. Introducés dienen een (NGF/EGA) handicapbewijs te tonen met een maximale exact handicap van 36. Drie- en vierballen met gasten met een handicap boven de 24 acht het Bestuur onwenselijk.

Greenfeespelers

Greenfeespelers moeten lid zijn van een bij de NGF aangesloten golfclub of van een buitenlandse golfclub. Zij dienen een (NGF/EGA) handicapbewijs te tonen met een maximale exact handicap van 24. De greenfeespeler dient telefonisch een tijdstip van spelen bij de caddiemaster te reserveren. In de weekenden en op feestdagen is de baan gesloten voor greenfeespelers. Van maandag tot en met vrijdag kan men een tijdstip van spelen afspreken bij de caddiemaster voor een tweebal of een driebal. Flights met vier greenfeespelers zijn niet toegestaan. Een flight van drie greenfeespelers is verplicht te spelen in de drie- en vierballentijd en moet daarbij aansluiten achter de leden. Bij aankomst dient men zich te melden bij de caddiemaster, zich te laten registreren en de dagcontributie te betalen. De greenfeespeler mag maximaal zesmaal per jaar spelen. Indien wintergreens en/of wintertees van toepassing zijn, geldt voor greenfeespelers een aangepast tarief.

Gebruikers oefenfaciliteiten

Buitenstaanders kunnen gebruik maken van de oefenfaciliteiten tegen betaling van 50% van de voor hem of haar geldende dagcontributie. Niet-leden die les hebben van een van onze professionals maken op de lesdag zelf gratis gebruik van de oefenfaciliteiten. Voor een baanles door de professional betalen niet-leden bij 9 holes 25% van de geldende dagcontributie, bij 18 holes 50% van de dagcontributie.

Bezitters sponsorkaarten

Iedere sponsor (hole of driving range) ontvangt jaarlijks gratis dagcontributiekaarten. De sponsornaam en het jaar van uitgifte zijn op deze kaarten aangebracht. Men kan uitsluitend na telefonische afspraak komen spelen. Voor deze categorie gelden dezelfde regels als voor de greenfeespelers, doch deze groep wordt met voorrang behandeld.

Gasten in het kader van de ‘Oude Negen’ hospitality chain

Met de ‘Oude Negen’ banen is een afspraak gemaakt omtrent het op elkaars banen spelen tegen een gereduceerd tarief. Het gaat om de volgende clubs: Broekpolder, Eindhovensche, Haagsche, Kennemer, Noordwijkse, Rosendaelsche, Toxandria, De Pan en Hilversumsche. Uitsluitend na telefonische afspraak, maximaal vereiste handicap exact 24, maximaal 6 maal per jaar. Deze categorie wordt met voorrang behandeld en mag, indien de baanbezetting dit toelaat, ook in het weekend spelen. Maximaal 7 spelers van dezelfde club uit deze categorie per dag.

Vrij spelen

De volgende personen* zijn vrijgesteld van een dagcontributie: ereleden en bestuursleden van de NGF, voorzitters en secretarissen van bij de NGF aangesloten baangebonden clubs (voorzitters en secretarissen van virtuele clubs betalen het reguliere tarief), een aantal topamateurs en een aantal spelers op de European Tour.

     (* Op voorwaarde dat zij in het bezit zijn van de zogenaamde ‘gouden’ personal identity card en voldoen aan handicapeis 24.)

PGA Holland professionals met een afgeronde A of B-status wordt toegestaan maximaal drie keer per jaar greenfeevrij te spelen, uitsluitend op maandagen (met uitzondering van feestdagen) en na overleg met de caddiemaster. Deze mogelijkheid wordt professionals uitsluitend geboden om hun eigen spelniveau op peil te houden. De professional dient zich te legitimeren door zijn PGA Holland pas.

Groepen (8 spelers en meer)

Groepen dienen een aanvraag tot spelen voor het komende jaar schriftelijk in te dienen bij het Secretariaat vóór 30 november van het lopende jaar. In beginsel hanteert het Bestuur een maximale exact handicap van 24.

Ledengroepen

Deze groepen bestaan uit leden die tegelijkertijd meerdere personen (niet zijnde zakelijke relaties) introduceren en een tijdstip van spelen krijgen. De minimale omvang is 8 deelnemers, de maximale omvang is 24 deelnemers. Maximale exact handicap is 30. Minimaal aantal leden in verhouding tot het aantal gasten is 1 lid op 8 spelers. Ledengroepen dienen een aanvraag tot spelen voor het komende jaar schriftelijk in te dienen bij het Secretariaat vóór 30 november van het lopende jaar. Indien leden willen spelen met zakelijke gasten, kan bij het Secretariaat een offerte worden opgevraagd.

(Voor)spelen in kader van competitie

Zes spelers van bezoekende teams die behoren tot de door de NGF aangewezen afdelingen en klassen zijn op een dag in de periode voorafgaande aan de wedstrijd toegelaten tegen het betalen van 50% van de van toepassing zijnde dagcontributie van € 115 of € 140. Met de caddiemaster moet tevoren een afspraak zijn gemaakt over dag en tijd. Alleen die spelers die daadwerkelijk aan de desbetreffende competitiewedstrijd op onze baan deelnemen, mogen hiervan gebruik maken. Spelers die in het kader van de NGF-competitie spelen op de Hilversumsche Golf club zijn niet gehouden aan de handicapeis van 24. In het geval van NGF-competitie is een maximum exact handicap van 36 van toepassing. Alleen teamcaptains kunnen een afspraak tot voorspelen maken.

Jeugdspelers, € 5 regeling

De Hilversumsche Golf Club draagt jeugdtopgolf een warm hart toe en wil graag dat talentvolle (jeugd)spelers zich verder kunnen ontwikkelen. Voor talentvolle jeugd geldt een apart greenfeetarief. Dit betekent dat jeugdspelers, die voldoen aan onderstaande handicaptabel in relatie tot hun leeftijd, tegen het gereduceerde tarief van € 5 mogen spelen op onze baan.

Jeugdspelers die gebruik willen maken van deze regeling dienen vooraf een afspraak te maken met de caddiemaster over de dag en het tijdstip van spelen. Om gebruik te maken van dit tarief tonen zij verplicht naast een geldige NGF pas ook een geldig legitimatiebewijs. De Hilversumsche Golf Club verklaart deze regeling van toepassing op jeugdspelers die lid zijn van Nederlandse baangebonden clubs.

Versie: 2022

Onze voorkeur gaat uit naar betaling per pin.