Hilversumsche Golf Club: voor golfers die willen genieten en genieters die willen golfen een droom die uitkomt!

Klik hier voor de herkomst van deze quote.

BEZOEKERSREGELING PER 2023

De Hilversumsche Golf Club heet u graag van harte welkom en hoopt dat u zult genieten van onze baan en onze accommodatie. Leden en gastspelers informeren wij graag over de mogelijkheden en voorwaarden om te spelen.


DAGCONTRIBUTIE ALLE DAGEN
Gasten, geïntroduceerd door en spelend met een lid € 35
Greenfeespelers € 155
Greenfeespelers aangesloten bij NGF/EGA, lid van een baangebonden club € 125
Gebruik oefenfaciliteiten door niet-lid 50% dagcontributie
Gebruik oefenfaciliteiten door niet-lid indien les van professional Geen dagcontributie verschuldigd
Baanles door professional voor niet-lid 50% dagcontributie (25% bij 9 holes)
Bezitters sponsorkaarten Geen dagcontributie verschuldigd
Gasten hospitality chain € 50
Voorspelers in kader van de NGF-competitie (zie de regels verderop) € 62,50 of € 77,50
Groepen (gezelschap bestaand uit meer dan 8 personen) Op aanvraag via Secretariaat
Ledengroepen (maximaal 24 spelers waarvan 8 HGC-leden) € 50
Jeugdspelers (niet-leden), voldoend aan vermelde voorwaarden € 5

 

Bezoekers (niet-leden) mogen in totaal maximaal zes keer per jaar spelen.
Alle in deze regeling genoemde tarieven gelden zowel voor 9 als 18 holes.


Greenfeespelers

Greenfeespelers zijn van harte welkom. Voor hen gelden de volgende spelregels:

  • Om een starttijd te kunnen reserveren dient u lid te zijn van een bij de NGF aangesloten golfclub of van een buitenlandse golfclub.
  • Vooraf reserveren is vereist, belt u hiervoor onze caddiemaster via 035 – 685 70 60 (keuze 2).
  • Bij aankomst meldt u zich bij de caddiemaster en toont u uw digitale NGF handicappas met QR-code (via de Golf.nl app) aan de caddiemaster. De maximaal toegestane handicap is 24.
  • In de weekenden en op feestdagen geldt ‘members only’.
  • U kunt enkel flights van tweeballen reserveren of tussen 13.00-14.00 uur flights van drieballen. Flights met vier greenfeespelers zijn niet toegestaan.
  • Greenfeespelers mogen maximaal zesmaal per jaar spelen.

Gebruikers oefenfaciliteiten

Buitenstaanders kunnen gebruik maken van de oefenfaciliteiten tegen betaling van 50% van de voor hem of haar geldende dagcontributie. Niet-leden die les hebben van een van onze professionals maken op de lesdag zelf gratis gebruik van de oefenfaciliteiten. Voor een baanles door de professional betalen niet-leden bij 9 holes 25% van de geldende dagcontributie, bij 18 holes 50% van de dagcontributie.

Gasten, spelend met een introducerend lid

Een lid kan per ronde tegen een gereduceerd tarief maximaal drie gasten introduceren. Deze gasten dienen door het introducerend lid te worden geregistreerd bij de caddiemaster en de dagcontributie dient betaald te worden vóór het spelen. Men is verplicht om met deze gasten samen te spelen, hetgeen impliceert dat men bij meer dan één gast rekening moet houden met tijden voor drie- en vierballen. Introducés dienen een (NGF/EGA) handicapbewijs te tonen met een maximale exact handicap van 36. Drie- en vierballen met gasten met een handicap boven de 24 acht het Bestuur onwenselijk.

Bezitters sponsorkaarten

Iedere sponsor (hole of driving range) ontvangt jaarlijks gratis dagcontributiekaarten. De sponsornaam en het jaar van uitgifte zijn op deze kaarten aangebracht. Men kan uitsluitend na telefonische afspraak komen spelen. Voor deze categorie gelden dezelfde regels als voor de greenfeespelers, doch deze groep wordt met voorrang behandeld.

Gasten in het kader van de ‘Oude Negen’ hospitality chain

Met de ‘Oude Negen’ banen is een afspraak gemaakt omtrent het op elkaars banen spelen tegen een gereduceerd tarief. Het gaat om de volgende clubs: Broekpolder, Eindhovensche, Haagsche, Kennemer, Noordwijkse, Rosendaelsche, Toxandria, De Pan en Hilversumsche. Uitsluitend na telefonische afspraak, maximaal vereiste handicap exact 24, maximaal 6 maal per jaar. Deze categorie wordt met voorrang behandeld en mag, indien de baanbezetting dit toelaat, ook in het weekend spelen. Maximaal 7 spelers van dezelfde club uit deze categorie per dag.

Vrij spelen

De volgende personen* zijn vrijgesteld van een dagcontributie: ereleden en bestuursleden van de NGF, voorzitters en secretarissen van bij de NGF aangesloten baangebonden clubs (voorzitters en secretarissen van virtuele clubs betalen het reguliere tarief), een aantal topamateurs en een aantal spelers op de European Tour.

     (* Op voorwaarde dat zij in het bezit zijn van de zogenaamde ‘gouden’ personal identity card en voldoen aan handicapeis 24.)

PGA Holland professionals met een afgeronde A- of B-status wordt toegestaan maximaal drie keer per jaar greenfeevrij te spelen, uitsluitend op maandagen (met uitzondering van feestdagen) en na overleg met de caddiemaster. Deze mogelijkheid wordt professionals uitsluitend geboden om hun eigen spelniveau op peil te houden. De professional dient zich te legitimeren door zijn PGA Holland pas.

Groepen (8 spelers en meer)

Groepen dienen een aanvraag tot spelen voor het komende jaar schriftelijk in te dienen bij het Secretariaat vóór 30 november van het lopende jaar. In beginsel hanteert het Bestuur een maximale exact handicap van 24.

Ledengroepen

Deze groepen bestaan uit leden die tegelijkertijd meerdere personen (niet zijnde zakelijke relaties) introduceren en een tijdstip van spelen krijgen. De minimale omvang is 8 deelnemers, de maximale omvang is 24 deelnemers. Maximale exact handicap is 30. Minimaal aantal leden in verhouding tot het aantal gasten is 1 lid met 7 spelers (samen 8). Ledengroepen dienen een aanvraag tot spelen voor het komende jaar schriftelijk in te dienen bij het Secretariaat vóór 30 november van het lopende jaar. Indien leden willen spelen met zakelijke gasten, kan bij het Secretariaat een offerte worden opgevraagd.

(Voor)spelen in kader van de voorjaarscompetitie 2023

Wij ontvangen de voorspelers graag met inachtneming van de volgende regels:

• Vanaf 1 februari a.s. kunt u een reservering voor het voorspelen maken. Wij attenderen u erop dat er beperkt ruimte is in onze agenda. Helaas zullen wij niet alle verzoeken kunnen honoreren.

• Afspraken om voor te spelen kunnen alléén door de teamcaptain worden gemaakt met onze caddiemaster. Deze is te bereiken van 09.30 – 15.00 uur op 035 – 6857060, keuze 2.

• De greenfee bedraagt normaal gesproken € 125 of € 155. In het kader van het voorspelen betaalt elke speler slechts 50% van deze tarieven, namelijk € 62,50 of € 77,50. Enkel de hoofdklasse Dames 1 en Heren 1 (36 holes) kunnen gratis voorspelen op basis van wederkerigheid.

• Wij verzoeken u met het volledige team tegelijk te komen (max. 6 spelers per team).

• Spelers dienen een geldige (digitale) NGF-handicappas te tonen aan de caddiemaster. In het kader van de NGF-competitie is op HGC een maximum exact handicap van 36 van toepassing.

Jeugdspelers, € 5 regeling

De Hilversumsche Golf Club draagt jeugdtopgolf een warm hart toe en wil graag dat talentvolle (jeugd)spelers zich verder kunnen ontwikkelen. Voor talentvolle jeugd geldt een apart greenfeetarief. Dit betekent dat jeugdspelers, die voldoen aan onderstaande handicaptabel in relatie tot hun leeftijd, tegen het gereduceerde tarief van € 5 mogen spelen op onze baan.

Jeugdspelers die gebruik willen maken van deze regeling dienen vooraf een afspraak te maken met de caddiemaster over de dag en het tijdstip van spelen. Om gebruik te maken van dit tarief tonen zij verplicht naast een geldige NGF pas ook een geldig legitimatiebewijs. De Hilversumsche Golf Club verklaart deze regeling van toepassing op jeugdspelers die lid zijn van Nederlandse baangebonden clubs.

Versie: 2023

Onze voorkeur gaat uit naar betaling per pin.